کتاب «تفکر و پژوهش» در بوته‌ی نقد

گزارش هم‌اندیشی نقد و بررسی کتاب‌های درسی تفکر و پژوهش

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بررسی سهم مقوله ‌های تفکر در کتاب درسی «تفکر و پژوهش»، اعلام نمود که مقوله‌ی «مشاهده» دارای بیشترین سهم است و «نقادی و بازیابی و بازخوانی» در پایینترین حد توجه قرار گرفته است.