نشستی با حضور دانشجویان تغییر رشته‌ای به علوم انسانی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار نمود

انتخاب‌گری ملازم با گزینش‌گری است. یعنی انسان با تعدادی گزینه روبرو شده و از بین آنها مزایا و معایبی را سنجیده و مقایسه نماید که با کدامیک از آنها سازگارتر است. واقعیت این است که این امر (انتخابگری) هنگام تعیین رشته اتفاق نمی‌افتد.