فناوری جایگزین معلم نیست، ابزاری برای توانمندسازی اوست

گزارش تفصیلی از نخستین نشست پُرسا با موضوع فاوا

مهندس ادهم (دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش): طبق تعابیر به کار رفته در سند، فناوری «توانمندساز، تقویت‌کننده و کمک کننده» است، ولی هیچ‌چیز نمی تواند جای معلم را بگیرد. آنچه در ارتباط رو در رو منتقل می شود، به هیچ وجه توسط رسانه ها قابل انتقال نیست؛ لذا به مجالست و مصاحبت معلم و شاگرد نیاز داریم