لزوم شناسایی و پرورش استعدادهای برتر پیش از ورود به دانشگاه

نخبه‌های مدارس را دریابیم!

بند۲ سیاست­های ابلاغی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری، بار دیگر بر ضرورت توجه مسئولین کشور به «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش­ پژوهان جوان» به عنوان متولی تخصصی پرورش عمومی استعدادهای برتر تاکید نمود.