مهد بابا ندارد

پرونده ویژه آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

پرونده ویژه عیار آنلاین تحت عنوان «مهد بابا ندارد.» پیرامون آسیب شناسی مهدکودک‌ها در ایران  منتشر گردید. در این پرونده Ú©Ù‡ شامل تعدادی یادداشت Ùˆ مصاحبه با کارشناسان Ùˆ فعالان عرصه تعلیم Ùˆ تربیت کودکان است، سعی شده تا با نگاهی کارشناسانه به آسیب شناسی وضع فعلی Ùˆ ارائه راهکارهای بهبود این وضع پرداخته شود. متن زیر به لزوم توجه […]