بررسی روش‌‌های شناسایی استعداد‌های برتر و ارائه الگوی عملی

به سفارش بنیاد ملی نخبگان

«عدالت آموزشی»، به عنوان یکی از اصول ارزشی نظام آموزش و پرورش کشور، دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت را موظف می‌نماید تا به افراد مختلف متناسب با استعدادها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل‌شان در حد امکانات و محدودیت‌های موجود، ارائه خدمات نماید تا بتوانند توانایی‌های خود را به فعلیت در آورده و استعدادهای شکوفا شده را در جهت مناسب هدایت کنند. […]

استخراج مجموعه مسائل موجود در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یکی از نهادهای تربیتی مبتنی بر اوقات فراغت در نظام تعلیم و تربیت کشور است. این مؤسسه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: «سازمان اداری و مراکز تربیتی». سازمان اداری، شامل مدیرعامل، معاونت پژوهشی، معاونت تولید، کارشناسان ادبی، فرهنگی و هنری، معاونت فرهنگی، و … می‌شود. مراکز کانون، کتابخانه‌هایی هستند که کودکان و […]